Gospodarka

Gospodarka

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Giżyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Fala

Giżyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

KONTAKT:

Prezes - PIOTR TREJNIS

tel. kom. +48 607 776 421

gtbs@onet.pl

www.tbs.gizycko.pl

 

Giżyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Giżycku prowadzi działalność od 18 maja 1998 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym pod numerem RHB 1173 w dniu 18 maja 1998 roku na podstawie aktu założycielskiego sporządzonego w dniu 19 lutego 1998 roku w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 1997 roku nr XLIV/85/97. Wpisane jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Olsztynie pod numerem 0000096022. Zgromadzeniem Wspólników jest Burmistrz Miasta Giżycka. Działalnością Towarzystwa, zgodnie z zapisami aktu założycielskiego, kieruje jednoosobowy Zarząd.

 

 

Budynek mieszkalny przy ul. Kętrzyńskiego 17 w Giżycku

 

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Podstawowym przedmiotem działalności Towarzystwa jest budowanie budynków mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Towarzystwo może prowadzić działalność w zakresie:

-  nabywania budynków mieszkalnych,

- wynajmowania lokali użytkowych będących własnością Towarzystwa,

- sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami i lokalami nie stanowiącymi własności Towarzystwa,

- administrowanie zasobami lokalowymi  - mieszkaniowymi i użytkowymi,

- przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu.

- prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą a w szczególności:

a) budowa lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz wielostanowiskowych lokali garażowych celem ich sprzedaży, przy czym lokale te i garaże nie będą realizowane przy udziale kredytów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,

b) budowa domów mieszkalnych ze środków przyszłych właścicieli,

c) wykonywanie usług budowlanych na rzecz innych podmiotów, a w szczególności jako generalny wykonawca, podwykonawca, zobowiązany na podstawie innej umowy cywilno – prawnej,

d) pełnienia funkcji inwestora zastępczego.

 

 

Budynek mieszkalny przy ul. Kętrzyńskiego w Giżycku

 

Budynek mieszkalny przy ulSmętka w Giżycku

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej