Działania

Działania

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Giżycki Budżet Obywatelski

Fala

 

Budżet obywatelski to specjalnie wydzielona kwota z budżetu miasta, o przeznaczeniu której zadecydują bezpośrednio mieszkańcy Giżycka. W Giżycku przeprowadzono dotychczas siedem edycji budżetu obywatelskiego w latach 2014-2020.

 

Powołany był Zespół ds. Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego, zarówno w zgłoszeniu projektów jak i w samym głosowaniu mogli brać udział mieszańcy Giżycka, którzy ukończyli 16 lat. Zgłoszony projekt musiał podsiadać listę minimum 15 podpisów poparcia, a potem wygrywały te, które uzyskały największą liczbę punktów. Oczywiście wcześniej projekty były weryfikowane formalnie i merytorycznie, to odbywało się z udziałem pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego i powołanego zespołu.

 

Zgłaszane projekty musiały spełniać konkretne kryteria, w tym wymóg ogólnodostępności, projekty inwestycyjne miały być dostępne dla wszystkich mieszkańców przez cały czas eksploatacji, projekty „miękkie” ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i zlokalizowane w przestrzeni publicznej.

 

W związku ze stanem epidemii koronawirusa w roku 2020 burmistrz Giżycka wydał zarządzenie o odstąpieniu od przeprowadzenia kolejnej procedury Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego. Oznacza to, że od 2021 r. nie było w naszym mieście realizacji zadań w ramach GBO. 


Podstawowe zasady zgłaszania projektów w ramach Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego:

 • propozycję projektu mógł zgłosić każdy mieszkaniec Giżycka, który ukończył 16 lat, nie było ograniczenia w zakresie liczby składanych projektów przez jednego wnioskodawcę,
 • propozycję każdego projektu należało złożyć na formularzu określonym przez Burmistrza Giżycka,
 • zgłaszane projekty dotyczyć miały wybranej kategorii wydatków: sport, kultura, ekologia, edukacja, infrastruktura, architektura i urbanistyka oraz dotyczyć zadań możliwych do realizacji w ramach budżetu miasta danego roku,
 • propozycja projektu musiała zostać poparta pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców Giżycka, którzy ukończyli 16 lat, 
 • propozycje projektów zgłaszane były listownie na adres Urzędu Miejskiego (al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”) lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (pokój nr 7) bądź drogą elektroniczną
 • kosztorys propozycji projektu nie mógł przekroczyć kwoty określonej w regulaminie

 

Projekty weryfikowane były według następujących kryteriów:

 • Zgłoszone zadanie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.
 • Teren / obiekt w przypadku inwestycji jest własnością Miasta (z wyłączeniem projektów dotyczących budynków i posesji szkół i przedszkoli oraz z wyłączeniem budynków będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna).
 • W przypadku projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenach niebędących własnością Miasta, warunkiem rozpatrywania jest posiadanie, przez Gminę Miejską Giżycko, tytułu prawnego do nieruchomości, uprawniającego do realizacji projektu i po zrealizowaniu gwarantującego ogólnodostępność powstałych nakładów inwestycyjnych przez wskazany okres, np. w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a właścicielem terenu.
 • Zadanie jest możliwe do wykonania w roku, którego dotyczy edycja GBO.
 • Zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 • Zadanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Koszt zadania jest realny i mieści się w zakładanej kwocie wydatków dla danej kategorii.
 • Opis zadania jest jednoznaczny.
 • Lokalizacja jest jednoznaczna.
 • Realizacja zadania spełnia wymóg ogólnodostępności: projekty inwestycyjne: dostępność dla wszystkich mieszkańców przez cały czas eksploatacji, projekty „miękkie” powinny być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i zlokalizowane w przestrzeni publicznej.

 

Zarządzenie nr 305/2020
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 3 kwietnia 2020 r.

w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia  Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.

 

Na podstawie §3 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania procedury kształtowania GBO stanowiącego załącznik do  uchwały nr XXII/5/2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego zarządzam, co  następuje:

 

§ 1. Uwzględniając skutki społeczno-gospodarcze wynikające z ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz rozprzestrzeniającego się wirusa SARS 2 CoV-2, odstępuję od przeprowadzenia Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2020.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta               

/-/

Cezary Piórkowski

Zastępca Burmistrza Miasta  

 

 

Zarządzenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej

 

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ INFORMACJE O WSZYSTKICH EDYCJACH GBO